miljømerket Blomsten

BLOMSTEN: Maling med dette miljømerket tar hensyn til både miljø og helse.

Elisabet Høye

Velg giftfri oppussing

Ved å velge miljømerkede produkter slipper man at oppussingen går på helsa løs.

  • Maling med denne typen miljømerking tilfredsstiller strenge krav for innhold av kjemikalier og løsningsmidler, og oppfyller krav til holdbarhet og slitestyrke.
  • Miljømerket maling inneholder ikke stoffer som er klassifisert som meget giftige, giftige, miljøfarlige, kreftfremkallende, reproduksjonstoksiske eller mutagene. Ingrediensene skal ikke være risikable for helse og miljø.
  • Risikovurderingene som gjøres i slik sammenheng, gjelder for eksempel giftighet ved innånding, hudkontakt eller inntak, fare for varig helseskade, fare for genetiske skader, fare for skade av forplantningsevne eller fare for foster under graviditet.
  • Miljøfaren ved stoffene i maling blir vurdert med tanke på giftighet for organismer som lever i vann og uønskede langtidsvirkninger.
Les hele saken