Donald.no

Medlemsregler for Donald.no

Publisert Oppdatert

Ved registrering som medlem på Donald.no inngås følgende avtale mellom Donald.no (ved Egmont Kids Media Nordic) og medlemmet:

1. Kort beskrivelse av tjenesten
Medlemskapet er helt gratis og uforpliktende.

2. Medlemmets forpliktelser
Medlemmet aksepterer å ikke bruke Donald.no's tjenester på et vis som strider mot loven så som, men ikke begrenset til Straffelovens bestemmelser som ærekrenkelser og privatlivets fred, åndsverklovens bestemmelser om personlig bilde og lignende paragrafer som kan gjøre seg gjeldende.

Medlemmet aksepterer å ikke bruke Donalds.no's tjenester på et vis som virker støtende eller er i strid med alminnelig skikk og bruk.

Medlemmet aksepterer å ikke benytte Donald.no's tjenester på en måte som medfører skade eller annen ubeleilighet for Donald.no eller tredje part.

Medlemmet aksepterer - hvis det følger av offentlige reguleringer eller vedtak - å innhente alle nødvendige tillatelser fra enkeltpersoner eller myndigheter for å - via Donald.no's tjenester - overføre og lagre informasjon eller tilby varer og/eller tjenester.

Medlemmet samtykker i at informasjon om seg selv vil være lagret hos Donald.no. Medlemmet samtykker også med sin registrering å motta relevant informasjon til sin innboks lokalt på Donald.no - samt i enkelte tilfeller til sin epost-adresse. Dette er en betingelse for gratis medlemsskap på Donald.no.

Medlemmet garanterer videre at det materialet som kunden sender eller lagrer på sin adresse ikke bryter med opphavsretter, patenter, rett til varemerker og andre immaterielle rettigheter.

3. Oppsigelse fra medlem
Medlemmet har rett til når som helst å si opp sin avtale med Donald.no. Informasjon om kunden vil da såfremt offentlige reguleringer eller annen avtale mellom partene ikke tilsier nø annet - slettes uten ugrunnet opphold. Oppsigelsen skal skje via formular på nettsidene - alternativt per post til Donald Duck,
P O Box 284 Skøyen 0213 Oslo

4. Loggføring, utlevering av opplysninger
Ved inngåelsen av avtalen aksepterer Medlemmet at Donald.no loggfører bruken av alle sider ved tjenesten. Denne loggføringen skjer ved hjelp av IP-adresse, dato og tidspunkt. Medlemmet bekrefter også at han eller hun er inneforstått med at all informasjon som sendes via Donald.no blir loggført, i den hensikt å forhindre misbruk av tjenesten eller at eventuelle lovbrudd kan dokumenteres på et senere tidspunkt. Informasjonen blir oppbevart på sikre servere, og behandles konfidensiellt.

Opplysningene lagres, behandles og slettes i tråd med Personopplysningsloven og benyttes såfremt annet ikke følger av uttrykkelig avtale - ikke til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker.

Donald.no kan på forlangende fra Politiet gi Politiet tilgang til å granske det materialet som sendes, mottas eller annen informasjon som lagres gjennom tjenesten.

5. Bortkobling fra og nedlegging av tjenesten
Hvis bruken, materialet eller informasjonen som medlemmet sender eller lagrer gjennom Donald.no's tjenester ikke oppfyller de vilkår som følger av denne avtalen med Donald.no har Donald.no rett til umiddelbart å koble kunden bort fra Donald.no's tjenester.

6. Brukeridentitet og passord
For benyttelse av Donald.no's tjenester gis medlemmet en egen brukeridentitet og et personlig passord. Medlemmet forplikter seg til ikke å gi andre tilgang til passordet, og til å benytte brukeridentitet og passord.

Medlemmet skal umiddelbart melde fra til Donald.no hvis det kan mistenkes at uvedkommende kjenner til kundens brukeridentitet og passord.

7. Endringer
Donald.no forbeholder seg retten til å foreta endringer av tjenestens utforming, driftsmetoder, tekniske spesifikasjoner, system og øvrige funksjoner m.m.

Donald.no forbeholder seg retten til fortløpende å endre vilkår i denne avtalen. Endringer vil bli kunngjort per mail.

8. Ansvarsbegrensninger
Donald.no har kun ansvaret for skade som Donald.no har forårsaket gjennom grov uaktsomhet og Donald.no's ansvar er begrenset til erstatning for kundens direkte utgifter.

Donald.no har, uavhengig av hva som er sagt ovenfor, ikke noe ansvar for kostnader, skader eller annet som kan oppstår som følge av dataproblemer, materiell eller informasjon utvekslet på Donald.no's tjenester. Kunden aksepterer ved inngåelse av avtalen fullt og helt eget ansvar for dette.

Donald.no's økonomiske ansvar ovenfor medlemmet er videre under hver tolv måneders periode begrenset til et beløp som ikke overstiger 1.000 kr.

9. Oppfyllelseshindringer / force majeure
Hvis en av partene forhindres i å oppfylle avtalen, eller oppfyllelsen blir vesentlig mer tyngende enn forutsatt på avtaletidspunktet grunnet i omstendigheter som partene ikke kunne råde over eller forutse på avtaletidspunktet, som men ikke begrenset til brann, arbeidskonflikt, krig, mobilisering eller militær innkallelse av større omfang, rekvisisjon, beslag, myndighetsbestemmelser eller feil fra underleverandører på grunn av omstendigheter som følge av ting beskrevet ovenfor, kan partene oppfyllelsestidspunktet til rimelig tid etter at omstendighetene opphører. Varsel om slike omstendigheter skal partene gi uten ugrunnet opphold.

Hvis avtalens oppfyllelse hindres lengre enn tre (3) måneder på grunn av omstendigheter beskrevet ovenfor, har partene rett til skriftlig å fratre avtalen.

I den grad det er nødvendig, forbeholder Donald.no seg retten til når som helst å endre disse medlemsreglene.

10. Lovvalg
Denne avtalen skal reguleres av norsk lov, uten hensyn til norske regler som leder til at nø annet lands rett enn den norske skal gjelde.

11. Tvister
Uenighet om avtalen her skal partene søke å løse i minnelighet. Lykkes ikke dette aksepterer partene Oslo som rett verneting. Oslo tingsrett skal være første instans.

Les forumreglene her!

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning