Utekjøkken for selvbyggere

- Vi ville skape en egen, intim følelse med utekjøkkenet

Bente og Morten laget utekjøkkenet selv. Slik gikk de frem.

Alle fasiliteter: Utekjøkkenet har kjøleskap, gassovn, oppvaskkum, lagringsplass og frittstående grill. Kort sagt alt en trenger for å diske opp med deilig mat

Alle fasiliteter: Utekjøkkenet har kjøleskap, gassovn, oppvaskkum, lagringsplass og frittstående grill. Kort sagt alt en trenger for å diske opp med deilig mat

Publisert Oppdatert

I myr­lendt ter­reng, om­gitt av et vak­kert skog­land­skap med idyl­lis­ke bade­tjern, lig­ger hyt­ta til Ben­te Rui og Mor­ten An­der­sen. Ek­te­­­pa­ret kjøp­te hyt­ta i Enningdalen i 2009. Hyt­ta er på 55 kvad­rat­me­ter, og har i til­legg et an­neks med ute­do og sen­ge­plass til fire. Foran er det en stor ter­ras­se, og i den ene en­den er fa­mi­li­ens ute­kjøk­ken. Ide­en fikk Ben­te i juni­ut­ga­ven av Hyt­te­liv i 2011.

- Ute­kjøk­ke­net det var re­por­ta­sje om der så både prak­tisk og ko­se­lig ut! Jeg lik­te tan­ken på å kun­ne være enda mer ute og i pakt med na­tu­ren. Jeg er vokst opp med å være så mye som mu­lig ute, og det er bar­na våre også.

Snekret utekjøkkenet selv

Ek­te­man­nen Mor­ten fikk i opp­ga­ve å snek­re ute­kjøk­ke­net. De la­get ingen teg­ning, men tok ut­gangs­punkt i en­den på ter­ras­sen og til­pas­set det deretter. De mål­te opp den høy­den og bred­den de øns­ket, og un­der ter­ras­sen la Mor­ten leca for å for­ster­ke un­der­laget. De vur­der­te å la ta­ket ha samme vin­kel som hyt­te­ta­ket, men fant ut at det ble for skrått. De så også på mu­lig­he­ten for flatt tak, men end­te opp med skrå­tak, slik at regn og snø en­kelt renner av.

- Vi vil­le ska­pe en egen, in­tim fø­lel­se med ute­kjøk­ke­net, og det var vik­tig for oss at det ikke ble for stort, for­tel­ler Mor­ten.

Tak­pla­te­ne fra Bauhaus er i plast, et sli­te­sterkt ma­te­ria­le som også slip­per mye lys inn. I til­legg har de in­stal­lert led­lys fra solcelleanlegget.

- Vei­en ble litt til mens vi gikk. Underveis fant vi for eks­em­pel ut at vi vil­le skjæ­re ut av­lan­ge vin­du­er i veg­gen, noe som ga både ut­syn og lys, for­tel­ler Ben­te.

De drop­pet dø­rer, for at ute­kjøk­ke­net skul­le bli en åpen og na­tur­lig del av ter­ras­sen. Til slutt mal­te de det i svart Tjæralin, som er mot­stands­dyk­tig mot svart­sop­pen som kan være ag­gres­siv i myr­lendt ter­reng.

Smart opp­be­va­ring

Ute­kjøk­ke­net er ut­styrt med ben­ke­pla­te fra Ikea, opp­vask­kum, gass­ovn, kjø­le­skap og fritt­stå­en­de grill. Un­der ben­ke­pla­ten er det lag­rings­plass til kop­per og kar. I til­legg har Mor­ten snek­ret prak­tis­ke hyl­ler på de to kort­si­de­ne.

- Her har vi lag­rings­plass til det vik­tig­ste. Og er det noe vi mang­ler, er vei­en kort til kjøk­ke­net inne, sier Ben­te.

Hyt­ta har ikke inn­lagt vann. Fra opp­vask­kum­men ute le­des van­net ut i rør i bak­ken. Ek­te­pa­ret har pla­ner om å bore brønn, men fore­lø­pig hen­ter de vann på cam­ping­plas­sen i nær­om­rå­det.

Et na­tur­lig sam­lings­sted

Fa­mi­li­en bru­ker ute­kjøk­ke­net fra pås­ke­ti­der til godt utpå høs­ten. Om som­me­ren har de egg- og ba­con­fro­kost her, om høs­ten pluk­ker de kan­ta­rel­ler som de ste­ker og spi­ser sammen med lun le­ver­po­stei og ba­con.

- Det er fan­tas­tisk å være så nær na­tu­ren. Jeg ny­ter den fris­ke luf­ta og å høre fug­le­san­gen mens jeg tar opp­vas­ken, sier Ben­te.

Når de har mid­dags­gjes­ter, li­ker hun å lage ma­ten på ute­kjøk­ke­net mens hun pra­ter med gjes­te­ne som slap­per av med noe godt i glas­set. Har de stort sel­skap, bru­ker de både gass­ov­nen og ov­nen inne i hyt­ta.

- Det er prak­tisk å kun­ne ste­ke kjøtt i den ene ov­nen og gra­ti­ne­re po­te­ter i den andre. Jeg ten­ker ofte at jeg skul­le hatt to ste­ke-
­ov­ner hjemme også, sier Ben­te med et smil.

- Vi er utro­lig godt for­nøy­de, og hvis noen blir in­spi­rert av denne re­por­ta­sjen, slik vi ble, har jeg bare et råd: Gjør det!

Praktisk løsning: Bente og Morten har valgt å lage utekjøkken i den ene enden av terrassen. Kjøkkenet er lite, men praktisk. Det har alle fasiliteter; kjøleskap, gassovn, oppvaskkum, lagringsplass og frittstående grill.

Praktisk løsning: Bente og Morten har valgt å lage utekjøkken i den ene enden av terrassen. Kjøkkenet er lite, men praktisk. Det har alle fasiliteter; kjøleskap, gassovn, oppvaskkum, lagringsplass og frittstående grill.

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning