Uvel av velforeningen

En velforening har myndighet til å ta beslutninger på vegne av medlemmene, men det betyr ikke at den kan ta seg til rette som den vil.

LES VEDTEKTENE: Selv ikke på velforeningens årsmøte kan det fattes vedtak uten at det har sin forankring i vedtektene.

LES VEDTEKTENE: Selv ikke på velforeningens årsmøte kan det fattes vedtak uten at det har sin forankring i vedtektene. Foto: Turid Røste

Publisert Oppdatert

Velforeningens mandat styres av vedtektene, og årsmøtet er foreningens øverste organ for beslutninger. Men selv der kan ikke vedtak fattes uten at det har sin forankring i vedtektene.

Vedtaket

Det var årsmøte i hyttevelet Grande Paradiso Hyttegrend. Forslaget om å kjøpe søppelforbrenningsanlegg av Brødr. Stigen til hyttefeltet ble vedtatt med 11 mot åtte stemmer. Investeringen beløp seg til kr 73 890 og var et betydelig løft for hytteeierne. Etter avstemningen murret det nede i salen, mindretallet reagerte skarpt på vedtaket. Hans Øen rakte hånden i været og uttalte:

- Velet har ikke myndighet til å forplikte hytteeierne til denne typen innkjøp!

- Det står følgende i paragraf 1, ropte han. - "Velet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser."

Men Øen mente at en slik formulering var for generell til å kunne gi velet myndighet til å forplikte et mindretall til så betydelige investeringer.

- En annen ting, hevdet han, - er at det er begått formelle feil ved at forslaget om investeringen ikke er nevnt i innkallingen.

-Tull, sa Rygh bryskt. - Les innkallingen så vil du se at vi har varslet dere om at vi vil kunne ta opp saker under posten "eventuelt". Og dette punktet tar nettopp høyde for å kunne behandle saker som ikke er spesifisert i innkallingen. Dette er tross alt et lite hyttevel og ikke et flernasjonalt konsern!

Øen på sin side så ikke på dette som noe småtteri, men som en overkjøring av medlemmenes rettigheter.

- Vi melder oss derfor ut av velet med øyeblikkelig virkning, raste han.

Rygh lot seg ikke affisere av dette og henviste til vedtektenes paragraf 3. Der sto det følgende: "Medlemskap er tvungent for alle hytteeiere i Grande Paradiso hyttegrend."

- Dere kan ikke forplikte noen til å være medlem av en mafia, hylte Øen og trampet ut av salen.

Manglende fullmakter

Et par dager etterpå tok Øen kontakt med advokat Kjell Strupen og la frem saken, herunder vedtektene og protokollen fra årsmøtet.

- Hm, dette er litt vagt og rundt formulert. Velet kan neppe foreta større enkeltinvesteringer på grunnlag av en formulering som at "velet skal arbeide for hytteeiernes beste".

Strupen minnet imidlertid om at vedtektene overfører myndighet til velet og et flertall som kan forplikte medlemmene.

- Da er det viktig å vite hva dere kan bli forpliktet til.

Strupen gikk også gjennom innkallingen. Han registrerte at det ikke sto noe om kjøp av søppelforbrenningsanlegg. Øen viste til at formannen her hadde henvist til posten "eventuelt".

- Niks, dette holder ikke, forsatte advokat Strupen og viste til paragraf 6. Her sto det blant annet at saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, måtte være meldt styret innen 1. april det år årsmøtet holdes.

- Men også her må vedkommende sak ligge innenfor formålsangivelsen. Det er jo denne som gir rammene for den myndighet eller fullmakt som medlemmene gir velet, supplerte Strupen. - Posten "eventuelt" gjelder kun småsaker.

Ikke beslutningsdyktig

Advokat Strupen leste videre gjennom resten av vedtektene. Ved punkt åtte om vedtaksførhet stoppet han opp.

Av denne bestemmelsen fremgikk det følgende: "For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene være til stede."

Hans Øen kunne fortelle at det bare var 19 til stede på møtet av velets 40 medlemmer. Og da var konklusjonen til advokaten klar.

- Dette årsmøtet har heller ikke vært beslutningsdyktig, ettersom det i dette tilfellet ville krevd at minst 20 medlemmer var til stede.

Strupen forsatte å gå gjennom vedtektene og trakk pusten dypt da han kom til følgende formulering i paragraf 9: "Å rsmøtet kan ikke forplikte medlemmene utover kontingenten".

- Her har vi nok et grunnlag for å anse beslutningen ugyldig. Dere betaler jo 900 i årlig kontingent for hvert medlem. Det skulle bli 36 000 til sammen og det er vesentlig lavere enn prisen på søppelforbrenningsanlegget!

Kreve vedtaket ugyldig

- Jeg vil råde deg til å be styret og formannen anføre at vedtaket er ugyldig. Jeg kan ikke se at velet har rett til å bruke innbetalt kontingent til å kjøpe anlegget. Det foreligger heller ingen plikt til å innbetale penger, var Strupens klare konklusjon.

Han mente at Øen og de andre måtte nekte å betale dersom velet skulle fremme krav om dette.

- Så får vi se om velet går til søksmål for å inndrive pengene. Jeg er rimelig sikker på at det ikke vil skje når vedtaket som betalingen bygger på er i strid med vedtektene og ugyldig.

- Men kan vi melde oss ut av velet og la de seile sin egen sjø? undret Øen.

- Nei, det fremgår av vedtektene at medlemskapet er obligatorisk, og det er for så vidt en lovlig bestemmelse ettersom denne forpliktelsen fremgikk av kjøpekontrakten da dere kjøpte hytta, avsluttet advokat Strupen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning