Nye byggeregler

Nå kan nabovarsel snart skje på e-post

Fra 1. juli kan du varsle naboen på e-post for prosjekter som krever byggesøknad.

NYE BYGGEREGLER: Fra 1. juli kan du uten å søke bygge en garasje på opptil 50 kvadratmeter og nabovarsling kan foregå på e-post. FOTO: Dag Thorstensen/Hytteliv arkiv

NYE BYGGEREGLER: Fra 1. juli kan du uten å søke bygge en garasje på opptil 50 kvadratmeter og nabovarsling kan foregå på e-post. FOTO: Dag Thorstensen/Hytteliv arkiv

Publisert Oppdatert

 

Fra 1. juli kan du bygge garasje, uthus, balkong eller levegg uten å søke om byggetillatelse. Men selv om du slipper å søke, må du påse at byggetiltaket ikke er i strid med arealplaner som reguleringsplan, kommuneplan og bebyggelsesplan, materielle regler i plan- og bygningsloven eller byggteknisk forskrift. Det er med andre ord mye å sette seg inn i om du skal bygge fremover.

- Du må også forholde deg til infrastrukturer i grunnen, som kommunale eller private vann- og avløpsledninger og kabler av ulike slag, og til geotekniske forhold, forklarer Hyttelivs byggetekniske ekspert Per Christian Tellefsen.

Også tinglyste heftelser som finnes på eiendommen din kan ha betydning for byggetiltaket, for eksempel en rett til adkomst for naboen der du har tenkt å bygge garasje. Kommunens ris bak speilet, er at du kan risikere å måtte rive, hvis byggetiltaket viser seg å stride mot viktige regler.

- Det er altså kun innslagspunktet for søknadsplikt som er endret, ikke selve de materielle reglene for byggetiltaket. Kravene til de forskjellige byggetiltakene er uendret, fortsetter Tellefsen.

Nabovarsel på e-post

En viktig endring er at nabovarsling for prosjekter som krever søknad også kan foregå via e-post etter 1. juli.

E-post- korrespondansen som viser at naboene er varslet gjelder da som bekreftelse på nabovarsel, på lik linje med signatur fra naboer eller kvittering fra posten om at varselet er sendt rekommandert.

Søknader om dispensasjon fra arealplan, som før ikke hadde noen tidsfrist, skal nå behandles innen 12 uker. Overskrides fristen, reduseres byggesaksgebyret med 25 prosent pr. uke. Det er det samme prinsippet som for dagens rammesøknader, i tilfeller der det går over 12 uker fra komplett søknad foreligger til saken behandles.

Mye symbolpolitikk

Advokat Harald Ramm synes det ligger mye symbolpolitikk i endringsforslagene. Ligger hytta di for eksempel i et LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde), kan du fremdeles nærmest ikke gjøre noe som helst. 

- Forslagene om å kunne bygge uten melding og slippe nabovarsling, kan tyde på at regjeringen vil følge opp målsettingen om å forenkle og avbyråkratisere. Jeg tror likevel ikke tiltakene vil føre til dette. De vil trolig bare flytte problemene fra saksbehandler til hytteeier. Det er ganske mange teknisk kompliserte byggemessige bestemmelser som hytteeieren nå må sette seg inn i. Det kan gi grobunn for misforståelser, sier Ramm. Han tror ikke at de nye bestemmelsene fører til mindre «advokatmat».

Dette trenger du ikke lenger søke om

• Frittstående bod, garasje og uthus i én etasje uten kjeller, med bruttoareal under 50 m², mønehøyde under 4 meter og med avstand minst 1 meter fra nabogrensen. Bygget skal ikke inneholde beboelsesrom som soverom. Dette er en vesentlig utvidelse av gammel regel, som kun omfattet frittstående 3 meter høy bod e.l. inntil 15 m², plassert minst 4 meter fra nabogrensen.

• Tilbygg som balkong, tak over inngangsparti, ved- eller sykkelbod på inntil 15 m², minst 4 meter fra nabogrensen. Det skal ikke inneholde beboelsesrom.

• Levegger på maksimalt 1,8 x 10 meter kan bygges 1 meter fra nabogrensen. Tidligere måtte slik søknadsfri levegg plasseres minst 4 meter fra grensen.

• Levegger på maks 1,8 x 5 meter kan bygges inntil nabogrensen. Dette vil nok ha størst betydning for vertikaldelte hytter og boliger.

Tre hovedgrupper tiltak

1. Søknad med ansvarsrett: De større og mer kompliserte byggetiltakene; alle påbygg, ny hytte, tilbygg over 50 m², garasjer og uthus over 70 m² krever ansvarlige foretak med kompetanse både innen plan- og bygningsloven og bygningsteknikk. Da må du overlate søknad, prosjektering og utførelse til arkitekt, bygningsingeniør eller byggmester. Men hvis du innehar tilstrekkelig kompetanse, kan du likevel søke om ansvarsrett som selvbygger på de større byggetiltakene.

2. Søknad uten ansvarsrett: Tiltak som er søknadspliktige, men kan søkes om av tiltakshaver selv, som også kan tegne og utføre tiltaket. I mange av de mindre søknadspliktige tiltakene kan du selv søke, tegne og utføre byggearbeidet. Dette omfatter blant annet tilbygg inntil 50 m² og garasje, uthus eller bod mellom 50 og 70 m²

3. Søknadsfritt: Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse. Her finner vi også nyhetene som kommer 1. juli i år.

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag