Forslag til vedtekter

Publisert Oppdatert

1.Velforeningen for ................... hytteområde har til formål å verne om stedets interesser slik at området blir et trivelig sted. Velet skal ivareta medlemmenes interesser vis à vis og i samarbeid med grunneier, kommune og andre.

2.Velets virkefelt er begrenset til ................. (geografisk begrensning).

3.Medlemmer som ikke etter purring betaler kontingenten, skal strykes som medlemmer etter ett års forløp.

4.Velet ledes av et styre på tre medlemmer og tre varamedlemmer.

5.Varamedlemmene møter på styremøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett når styret er fulltallig.

6.Formannen og det resterende styret velges på årsmøtet for ett år ad gangen. Gjenvalg er tillatt.

7.Styret innkalles av formannen når nødvendig, men skal også innkalles når ett eller flere av de øvrige styremedlemmer forlanger det.

8.Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives av samtlige fremmøtte styremedlemmer.

9.Styret kan ikke oppta lån for velet eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover kontingenten.

10.Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 1. juli.

11.Årsmøtet avholdes i august/september. Det berammes av styret og bekjentgjøres minst fire - 4 - uker på forhånd ved sirkulære til medlemmene. Sammen med innkallingen skal det sendes revidert regnskap samt eventuelle innkomne forslag. På årsmøtet, som ledes av dirigent valgt av årsmøtet, skal behandles:

Styrets beretning

Revidert regnskap

Fastleggelse av kommende års kontingent

Valg av styremedlemmer

Valg av revisor og valgkomité på tre medlemmer

Valg av to personer til å underskrive protokollen

Behandling av innkomne forslag

12.Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall, men ved større investeringssaker kreves 2/3-flertall.

13.Betalt kontingent gir stemmerett. Fraværende medlem kan stemme gjennom et annet medlem ved skriftlig fullmakt.

14.Ved stemmelikhet foretas ny avstemning. Viser annen gangs avstemning også stemmelikhet, utsettes saken.

15.Medlemsmøte kan sammenkalles av styret når det finner det nødvendig. Likeledes skal det sammenkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 2/3 av medlemmene forlanger det. Krav om dette sendes skriftlig til styret med underretning om hva som ønskes behandlet. Møtet innkalles om mulig med minst 14 dagers varsel med dagsorden. Bare saker nevnt i innkallelsen kan behandles på ekstraordinære årsmøter.

16.Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet. Forslag om vedtektsendring må sendes skriftlig til styret innen 1. juli. Endring av vedtektene krever 2/3-flertall av de avgitte stemmer.

17.Oppløsning av velforeningen kan bare besluttes når 3/4 av velets medlemmer stemmer for det.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning