Forkjøpsrett i sameie

Når har man forkjøpsrett i et hyttesameie?

Publisert Oppdatert

Jeg eier en hytte i sameie med en barnløs tante med en halvpart hver. Nå har hun overført sin andel til en nevø av sin samboer. Jeg er av den oppfatning at jeg har forkjøpsrett til andelen. Dette avviser hun og begrunner dette med at forkjøpsrett ikke gjelder ved overføring ved gave til slektninger.

Det fremgår av lov om løsningsretter § 8 bl.a. flg.: "Forkjøpsrett kan ikkje gjerast gjeldande når eigedomen går over til ektemake, til livsarving, til fosterbarn som faktisk står i same stilling som livsarving, eller til nokon annan som i dei siste to åra har høyrt til same husstand som den tidlegare eigaren."

Som det fremgår gjelder ikke unntaksbestemmelsen for nevøen. Hun kommer heller ikke unna forkjøpsrett ved gi bort andelen sin. Du kan derfor kreve å overta andelen i dette tilfelle. Men du får ikke andelen som gave. I disse tilfellene skal vederlaget fastsettes etter den verdi andelen har. Når det gjelder tidspunkt for fremsettelse av krav om forkjøpsrett viser jeg til § 12 som lyder slik: " Forkjøpsrett lyt gjerast gjeldande innan seks månader etter at forkjøpsrettshavaren fekk eller burde skaffa seg kunnskap om dei rettshøve som utløyser retten etter § 11".

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning