Arkitektguide: Oslo

Arkitekter i Oslo, Del 2

Bonytt har samlet sine favorittarkitekter i Oslo. Her får du et utvalg.

Publisert Oppdatert

Disse arkitektene er flinke med private prosjekter som tilbygg, hytter og hus.

Alle er presentert med tekst og bilder, som gjøre det enkelt å finne en som passer for deg og boligen du ønsker.

Arkitektene under holder alle til i Oslo-området.

Brit Sejersted Bødtker

- Min arkitektpraksis har småhus og hyttebebyggelse som satsingsområde: tilbygg, påbygg eller nybygg.

Legger vekt på å ha fleksibilitet til å kunne finne den beste arkitektoniske løsning for den enkelte tomt, situasjon, og den enkelte byggherre.

Prosjekterer med 3D dataverktøy, for bedre visualisering av prosjektene.

Tilstreber enkle rene arkitektoniske grep: i planløsning, i utforming av volumer, i tilpasning til terreng, i bruk av lys, materialer og farger.

Tilstreber å lose prosjektet mest mulig smertefritt gjennom, kommunal saksbehandling, og ser til at lover og forskrifter er tatt nødvendig hensyn til.

Loser helst prosjektene helt i mål, til ferdigstillelse.

Honorar: Gir som regel pristilbud med stipulert timeforbruk basert på erfaringstall, noen tilbud også med øvre tak. Fakturerer for medgått tid innenfor dette.

Tilbudet er spesifikt for hvert prosjekt, avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. Sentral godkjenning: klasse 3.

Kontor: Brit Sejersted Bødtker sivilarkitekt mnal npa, Drammensveien 126A, 0277 OSLO. Tlf.: 22 44 68 12.

Faks: 24 11 95 80. Mob: 901 90 064. E-post: brit.bodtker@online.no. Nettside: www.britbodtker.no

Derlick Arkitekter

- Vår arkitektur tar utgangspunkt i tomten og stedets karakter, oppgavens egenart, våre visjoner og tiltakshavers behov. Fra dette grunnlaget dannes et konsept der formspråk, funksjon, romopplevelser og materialbruk blir tydeliggjorte overfor kunden. Hvert hus er unikt og fortjener en unik løsning.

Vi tilstreber miljøfokus og langsiktig planlegging gjennom hele prosjektet.

Honorar etter nærmere avtale.

Kontor: Derlick Arkitekter AS, Hausmannsgate 16,0182 Oslo, tf: 23 32 72 70, e-post: firmapost @derlick.no . nettside: www.derlick.no

Anne Ebbing

- Prosjektene består hovedsakelig av ombygginger, tilbygg og utbygging av loft og kjeller, ofte i bevaringsverdig bygningsmasse. Problemstillingene er mange: Hvordan kan boligen utnyttes bedre og hva kan en utvidelse/ombygging gi av tilleggskvaliteter?

Hvilke behov og ønsker er de viktigste? Hva er mulig innenfor gitte fysiske, økonomiske og antikvariske rammer?

Små grep og detaljer har stor betydning innenfor stramme rammebetingelser. Boligen skal være en praktisk innretning som fungerer godt i hverdagen og samtidig et sted med særegne kvaliteter tilpasset beboerne.

Honorar (eks. mva.): Kr 50 000-120 000 til og med rammetillatelse avhenging av kompleksitet og størrelse. Timepris kr 630.

Kontaktinfo: Kontor i Uranienborg terrasse 13 b, 0351 Oslo, tf: 22564246, faks: 22 56 41 45, mobil: 92 03 93 28, e-post: arkitekt@ebbing.oslo.no

Lars Lantto

- Tomtens karakter og oppdragsgivers behov og ønsker er utgangspunkt for planleggingen av et nytt hus. En god oppstart av prosessen er viktig. Her gjøres grunnleggende valg som har avgjørende betydning. Huset skal forsterke tomtens kvaliteter og utnytte dens muligheter.

Huset bør innpasses i forhold til terreng og omgivelser. God dialog mellom arkitekt og oppdragsgiver gjennom hele prosessen er avgjørende for et godt resultat. God dialog med utførende håndverkere like viktig. Her er det nødvendig å finne dyktige og pålitelige samarbeidspartnere. Det legges vekt på bevisst materialbruk, gode detaljer og forholdet mellom romsoner og dagslys i boligen. Huset bør være robust og funksjonelt, kombinert med romlige kvaliteter."

Eneboliger, hytter, tilbygg / ombygging, større boligprosjekter.

Honorar (eks. mva): Kr 60 - 120.000 til og med rammetillatelse. Kr 15 - 20.000 for uforpliktende skisse. Timepris kr 850. Som regel avtale om fastpris som omfatter alle nødvendige arkitektfaglige ytelser helt fram til det ferdige huset.

Kontor: ASKIM/LANTTO arkitekter, St Olavs gt 3, 0165 Oslo, tf: 23 68 11 12, mobil: 918 64 939, e-post: lantto@online.no

Harald B. Lode

- I møtet mellom tomtens karakter og byggherrens behov oppstår en idé som utvikles og gir det enkelte prosjektet egenart. Uterommene ser vi som en del av boligens romforløp. Vi har en åpen og utforskende holdning til boform og materialbruk. Vi ønsker å bygge boliger som er vakre, funksjonelle og fleksible; de skal kunne endres med beboernes livsløp og ulike former for familieliv.

Vi jobber med et vidt spekter av tradisjonelle og nye bygningsmaterialer og byggeteknikker, ut fra materialenes kvalitet og utrykksmuligheter, og gjerne i samarbeid med håndverkere. Vi søker alltid nye og bedre løsninger for miljø og energiøkonomi i prosjektene.

Honorar (eks. mva.): Ca. fire prosent av byggekostnadene til og med rammetillatelse. Timepris kr 750-800.

Kontoradresse: LY arkitekter as, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo, tf. 22 11 22 11, faks 22 11 22 99, e-post: post@lyarkitekter.no , nettside: www.lyarkitekter.no

Knut Longva

- Alle byggeoppgaver er unike. Vi søker derfor alltid en helhetlig løsning som best mulig ivaretar de konkrete behovene i hver enkelt prosjekt. Fokus vil være på funksjonalitet, gode rom, lysforhold, utsikt, gode uteplasser og løsninger hvor en får mest mulig ut av budsjettet. Vi kan bistå i alle faser, fra byggeprogram til oppfølging på byggeplass.

Honorar (eks. mva.): Avhengig av prosjekt, ca. 50.000 - 100.000 til og med rammetillatelse. Vi har sentral godkjenning.

Kontor: Longva arkitekter AS, pb. 5939 Majorstua, 0308 Oslo. Tlf.: 23 20 57 90, Faks: 23 20 57 91, nNettside: www.longva-arkitekter.no, e-post: post@longva-arkitekter.no.

Bodil Reinhardsen

- Jeg prøver å lage funksjonelle rom hvor konstruksjonenens og materialenes egenskaper gir rommene og husene en meningsfull enkelhet."

Honorar (eks. mva.): Timepris kr 700.

Kontor: Bobil Reinhardsen siv.ark. mnal, Maridalsveien 3, 0178 Oslo. Tlf.: 22 11 37 00 Mob.:918 66 929. E-post: bodil@reinhardsen.no , nettside: www.reinhardsen.no

Margrethe Rosenlund

- Jeg tar utgangspunkt i den konkrete oppgaven, og søker å finne det beste svaret på denne i tett samarbeid med oppdragsgiver og håndverkere. Hvert prosjekt får på denne måten sitt eget svar, preget av de medvirkende, av stedet og av oppgaveformuleringen. I dette arbeidet er også faktorer som fleksibilitet i skiftende faser, bærekraftig materialbruk, økonomiske rammer og fornuftig planutnyttelse viktige elementer, i tillegg til det overordnede målet: å skape gode og vakre rom.

Prosjektene spenner fra møbler og detaljert innredning til hytter og eneboliger. Jeg har jobbet spesielt mye med loftsleiligheter, og med eksisterende bygningsmasse som bygges om og gis nye funksjoner, både for private aktører og for næringslivet.

Honorar: Varierer med oppgaven, avklares etter nærmere avtale. Sentral godkjenning.

Kontor: MORFEUS Arkitekter AS, Louises gt 21, 0169 Oslo, Tf.: 924 86 300, mobil: 97 70 80 16, e-post: mr@morfeus.no, nettside: www.morfeus.no

Kim Skaara

- Vi er opptatt av tidsriktig og miljøbevisst arkitektur. Gode hus skal gjenspeile brukerens behov og tomtens karakter, Vi gjør alltid en nøye vurdering av områdets potensial og begrensninger, før vi setter i gang, Ingen hus er like, alle situasjoner er unike.

Honorar (eks. mva.): Skisser av prosjekt kr 50 000-65 000, rammesøknad kr 85 000-120 000. Timepris kr 825.

Kontor: Skaara arkitekter A/S, Drammensveien 130c (inng. Verkstedvn.), 0277 Oslo. Tlf.: 22 12 50 60/22 12 50 63 Faks: 22 12 50 61, Mob: 920 16 230. E-post: kim@skaara.no . Nettside: www.skaara.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning